İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/54 Kararı – Coronavirüs (Covid-19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler

50
Karar No: 2020 / 54
Karar Tarihi: 24/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10077 sayılı “YKS Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele edildiği bir dönemde 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak, yukarıda zikredilen Bakanlık genelgesi uyarınca ilave istisnaların kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın 18.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 9863 sayılı “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesiyle; 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,
Bu çerçevede, Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek; alınması gereken tedbirler ve istisna uygulamalarının bildirilmesi üzerine, Kurulumuzun 18.06.2020 tarihli ve 2020/52 no.lu kararıyla sınav günlerinde uygulanacak sınırlı süreli sokağa çıkma kısıtlamasına ve istisnalara ilişkin hususlar belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10077 sayılı “YKS Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu genelgesi” ile de;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş olduğundan bahisle, görülen lüzum üzerine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nda karar alınmak suretiyle YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanlarının 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması istenmiştir.

Söz konusu genelge ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla Kurulumuzun 18.06.2020 tarihli ve 2020/52 no.lu kararı uyarınca 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için, YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri ve belediyeler tarafından yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,  
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 24.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.